UAB Altiplanas | Vilniaus biuras | Geodeziniai darbai

  Vilniaus biuras

Kęstučio g. 54 - 6

Tel.: 370 686 68797

info@altiplanas.lt

UAB Altiplanas | Utenos biuras | Geodeziniai darbai

  Utenos biuras

Maironio g. 12 - 308

Tel.: 370 683 45768

juozas@altiplanas.lt


Konsultuojame I -VI

nuo 8 iki 21h


susisiekite per   Skype - Kadastriniai matavimai

Nekilnojamo turto įstatymas


1 straipsnis. Įstatymo paskirtis.

Šis Įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Nekilnojamojo turto kadastras – susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose. Juo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu.

2. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius parametrus bei nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas.

3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas – procesas, kurio metu atliekami nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai, parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar papildoma jau sudaryta byla.

4. Nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, nekilnojamųjų daiktų geometriniai ir techniniai parametrai, apskaičiuojami žemės sklypo bei jame esančių žemės naudmenų plotai ir kiti šį daiktą apibūdinantys faktiški kadastro duomenys.

5. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą sukomplektuotas rinkinys.

6. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – nekilnojamojo turto kadastro grafinė dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitmenimis, grafiniais elementais.

7. Kadastro vietovė – pagrindinis nekilnojamojo turto kadastro teritorinis vienetas, skirtas nekilnojamųjų daiktų apskaitai ir žymėjimui, turintis nustatytas ribas, plotą, pavadinimą ir unikalų skaitmeninį kodą. Kadastro vietovė skaidoma į kadastro blokus, kurie turi ribas ir unikalius skaitmeninius kodus. Kadastro vietovės nustatomos ir keičiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

8. Riboženklis – žemės sklypo ribas vietovėje žymintis ženklas, atitinkantis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą standartą ir teisiškai saugomas įstatymų nustatyta tvarka.

9. Patalpa – pastato dalis, turinti aiškią funkcinę paskirtį (butai, kontoros ir pan.), atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.

10. Amalgamacija – nekilnojamojo daikto pertvarkymo būdas, kai vieno nekilnojamojo daikto dalis atidalijama nesuformuojant atskiro nekilnojamojo daikto ir sujungiama su greta esančiu nekilnojamuoju daiktu.

11. Matininkas – nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą ir esantis juridinio asmens, turinčio Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, darbuotojas, dirbantis pagal darbo ar kitą civilinę sutartį, taip pat individualios įmonės savininkas arba asmuo, jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijęs į ūkinę bendriją, turinčią Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.

12. Matininkas ekspertas – nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko eksperto kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, esantis juridinio asmens, turinčio Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, darbuotojas, dirbantis pagal darbo ar kitą civilinę sutartį, taip pat individualios įmonės savininkas arba asmuo, jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijęs į ūkinę bendriją, turinčią Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekantis kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolę bei valstybinę ekspertizę.

13. Žemės sklypo planaspagal matavimus vietovėje Kadastro nuostatų nustatyta tvarka parengtas brėžinys, kuriame pažymimos žemės sklypo ribos ir kadastro duomenys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

 

3 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro statusas

1. Nekilnojamojo turto kadastras steigiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenims kaupti, oficialiai informacijai apie kadastre sukauptus duomenis teikti.

2. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre.

4. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas

1. Nekilnojamojo turto kadastrą tvarko Vyriausybės įsteigta valstybės įmonė Kadastro tvarkytojas.

2. Kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą.

3. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą įrašo Kadastro tvarkytojo darbuotojai, turintys Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – Kadastro nuostatai) nustatyta tvarka suteiktą kvalifikaciją. Kadastro nuostatus tvirtina Vyriausybė.

 

5 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro objektai

1. Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai:

1) žemės sklypas;

2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), išskyrus laikiną statinį ar nesudėtingą statinį, kuriam nereikia statybos leidimo;

3) patalpa, šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

2. Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti:

1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;

2) statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai, kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu;

3) žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu.

 

6 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys

1. Į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi žemės sklypų kadastro duomenys:

1) kadastro vietovės pavadinimas ir kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo bloke numeris (žemės sklypo kadastro numeris), kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas;

2) unikalus žemės sklypo numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą žemės sklypo egzistavimo laiką;

3) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis;

4) žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis;

5) žemės sklypo plotas;

6) žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis: žemės ūkio naudmenos, kurias sudaro ariamoji žemė, sodai, pievos ir natūralios ganyklos; miško žemė; keliai; užstatyta teritorija; žemė, užimta vandens telkinių; kita žemė, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkės, pažeista žemė ir kita nenaudojama žemė;

7) žemės plotas su melioracijos įrenginiais: nusausinta žemė; drėkinama žemė;

8) žemės ūkio naudmenų kokybės įvertinimas, išreikštas našumo balu;

9) žemės naudojimo specialiosios sąlygos ir saugomų teritorijų apsaugos reglamentai;

10) saugomos teritorijos, kurioje yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių, duomenys;

11) žemės sklypo vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos;

12) įsigijimo kaina ir įsigijimo data;

13) žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

14) žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo data;

15) kiti teisės aktų nustatyti duomenys.

2. Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys:

1) objektas: pastatas; patalpa; inžinerinis statinys;

2) unikalus statinio (taip pat nebaigto statyti) numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo laiką;

3) patalpų, suformuotų kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, unikalus numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą šio daikto egzistavimo laiką;

4) statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir statinio pavadinimas;

5) statinio parametrai: plotas; tūris; ilgis, plotis, skersmuo, skerspjūvis, aukštis, gylis, perimetras arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai;

6) statinio statybinė medžiaga;

7) statinio vidaus įrangos charakteristikos;

8) statinio vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos;

9) statinio fizinio nusidėvėjimo ir baigtumo procentas;

10) įsigijimo kaina ir įsigijimo data;

11) statinio statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;

12) duomenys apie statinio statybos būklę;

13) statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, unikalus numeris);

14) patalpos, suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, buvimo vieta pastate (statinio, kuriame yra patalpa, unikalus numeris);

15) statinio aukštų skaičius;

16) patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius;

17) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius;

18) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, kambarių skaičius;

19) aukštas, kuriame yra patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

20) kultūros paminklo ir kultūros vertybės duomenys;

21) statinio kontūrų skaitmeninė grafinė informacija ir statinio vidaus išplanavimo skaitmeniniai grafiniai duomenys;

22) statinio kadastro duomenų nustatymo data;

23) kiti teisės aktų nustatyti duomenys.

3. Įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas nekilnojamajam daiktui Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris).

4. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą tvarką nustato Kadastro nuostatai.

 

7 straipsnis. Nekilnojamųjų daiktų formavimas

1. Nekilnojamieji daiktai formuojami šiais būdais:

1) suformuojant naują nekilnojamąjį daiktą;

2) padalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą į atskirus nekilnojamuosius daiktus;

3) atidalijant Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalis ir jas suformuojant kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;

4) sujungiant kelis Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus į vieną nekilnojamąjį daiktą;

5) atliekant nekilnojamojo daikto amalgamaciją.

2. Žemės sklypai formuojami:

1) kai žemės reformos metu grąžinama turėta žemė, perduodama arba suteikiama nuosavybėn neatlygintinai, parduodama arba nuomojama valstybinė žemė – Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, o miestuose – Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka rengiant detaliuosius planus;

2) kitais atvejais – Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka rengiant žemėtvarkos projektus, detaliuosius planus ar kitus teritorijų planavimo dokumentus.

3. Statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

 

8 straipsnis. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas

1. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą, kai šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais formuojami nekilnojamieji daiktai ar šio Įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais keičiami nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys.

2. Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, o formuojant žemės sklypus kaimo gyvenamosiose vietovėse nuosavybės teisių atkūrimui ir asmeniniam ūkiui žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu:

1) nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai, kurių standartus ir ženklinimo taisykles nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas, kuris yra neatsiejama Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalis;

2) kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių bei statinių kontūrų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

3) kartografuojamos faktinės žemės naudmenos;

4) apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas bei žemės naudmenų plotai;

5) parengiamas žemės sklypo planas;

6) apskaičiuojama žemės sklypo vertė Vyriausybės nustatyta tvarka;

7) užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma;

8) išmatuojamos statinių ribos, nustatoma statinių pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą;

9) nustatomos inžinerinių statinių kontūrų ir (arba) ašių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

10) nustatoma statinio paskirtis, pavadinimas, adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris), statybos pradžios ir pabaigos, rekonstravimo metai;

11) apskaičiuojami statinių ir patalpų plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į kadastrą;

12) parengiami statinių aukštų planai;

13) apskaičiuojamos statinio vertės Vyriausybės nustatyta tvarka;

14) užpildomos statinių kadastro duomenų formos;

15) parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

4. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą sudaro:

1) nekilnojamojo daikto planai, nurodyti šio straipsnio 3 dalies 5 ir 12 punktuose;

2) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos, nurodytos šio straipsnio 3 dalies 7 ir 14 punktuose;

3) dokumentai, nurodyti šio Įstatymo 12 straipsnyje, kurių pagrindu nekilnojamojo turto kadastre yra įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

5. Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos teritorijoje. Parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas su žemės tvarkymo darbus administruojančia valstybės institucija.

6. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo detalią tvarką ir reikalavimus, nekilnojamojo daikto planų bei kadastro duomenų formų turinį ir parengimo bei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos suformavimo tvarką nustato Kadastro nuostatai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

Nr. X-1406, 2007-12-21, Žin., 2008, Nr. 4-120 (2008-01-10)

 

9 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų pakeitimai

1. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jei statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar jei buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai ir jei šie pakitimai nebuvo nustatyti šio straipsnio 2 dalyje numatytu atveju.

2. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami, jei žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai, nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis.

3. Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką ir reikalavimus bei leistinus kadastro duomenų neatitikimų dydžius dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų nustato Kadastro nuostatai.

4. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka:

1) įgyvendinant Vyriausybės sprendimus dėl nekilnojamųjų daiktų vertės perskaičiavimo;

2) vykdant teismų sprendimus dėl nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų patikslinimo;

3) patikslinant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, kai šie nekilnojamieji daiktai ar jų dalys paimami visuomenės poreikiams;

4) kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

10 straipsnis. Pranešimai Kadastro tvarkytojui

1. Institucija, išdavusi leidimą statinį statyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbus, per 14 kalendorinių dienų nuo išdavimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

2. Institucija, pripažinusi statinį tinkamu naudoti, per 14 kalendorinių dienų nuo pripažinimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

3. Institucija, priėmusi sprendimą gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

4. Institucija, teisės aktų nustatytais atvejais priėmusi sprendimą nekilnojamąjį daiktą paskelbti saugomu arba Vyriausybei priėmus sprendimą gamtos ar kultūros vertybę paskelbti kultūros paminklu, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda pranešimą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas padaro žymą nekilnojamojo turto kadastre.

5. Institucija, priėmusi sprendimą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos perduoda nuosavybės teisių atkūrimo bylą Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka duomenis įrašo į nekilnojamojo turto kadastrą.

6. Kitus pranešimų Kadastro tvarkytojui atvejus nustato įstatymai.

7. Šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytų pranešimų Kadastro tvarkytojui perdavimo tvarką ir jų turinį bei žymos nekilnojamojo turto kadastre padarymo tvarką nustato Kadastro nuostatai.

 

11 straipsnis. Matininkų ir matininkų ekspertų teisės, pareigos ir atsakomybė

1. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato matininkai arba matininkai ekspertai, išskyrus atvejus, kai žemės reformos metu Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka formuojami žemės sklypai, kurių kadastro duomenis nustato asmenys, turintys kvalifikacinius leidimus, išduotus Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Matininkai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

1) laisvai vienytis į asociacijas;

2) patekti į kadastro duomenis nustatyti pageidaujančiam asmeniui nuosavybės teise priklausantį ar jo valdomą nekilnojamąjį daiktą šiems kadastro duomenims nustatyti;

3) gavus gretimų sklypų savininkų ar naudotojų sutikimą, atlikti kadastro duomenų nustatymo darbus ir gretimuose žemės sklypuose, jei tai būtina kadastro duomenims nustatyti. Tokiu atveju apie numatomus atlikti darbus Kadastro nuostatų nustatyta tvarka turi būti pranešama gretimų žemės sklypų savininkams ar naudotojams;

4) gauti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti;

5) gauti teritorijų planavimo dokumentus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti;

6) teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti.

3. Matininkai ekspertai, be šio straipsnio 2 dalyje nurodytų teisių, turi teisę:

1) gauti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti;

2) gauti teritorijų planavimo dokumentus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti;

3) teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti.

4. Matininkas ar matininkas ekspertas, parengęs įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuotus nekilnojamojo turto kadastro dokumentus, pasirašydamas juose patvirtina, kad parengti dokumentai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastrinius matavimus, reikalavimus.

5. Matininkas ekspertas, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikdamas kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolę ir valstybinę ekspertizę, privalo nusišalinti nuo šių darbų vykdymo, jeigu:

1) jis yra vykdęs nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė vykdoma, kadastro duomenų nustatymo darbus;

2) jis yra su nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė vykdoma, savininkais ar naudotojais susijęs giminystės ar svainystės ryšiais;

3) jį su nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė vykdoma, savininkais ar naudotojais sieja santuokos, partnerystės, globos ar rūpybos santykiai;

4) nekilnojamojo daikto, kurio kadastro duomenų nustatymo kontrolė vykdoma, kadastro duomenis yra nustatę matininkai ar matininkai ekspertai, dirbantys tame pačiame licencijuotame asmenyje kaip ir jis;

5) jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti kontrolės ar valstybinės ekspertizės baigtimi.

6. Matininkas ar matininkas ekspertas privalo:

1) savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

2) būti nešališkas;

3) nuolat tobulinti kvalifikaciją;

4) Vyriausybės nustatyta tvarka teikti informaciją suinteresuotiems asmenims dėl savo parengtų nekilnojamojo turto kadastro dokumentų;

5) atlikti kitas teisės aktais nustatytas pareigas.

7. Matininkui ar matininkui ekspertui, pažeidusiam jo veiklai nustatytus reikalavimus, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti sustabdytas ar panaikintas kvalifikaciją patvirtinančio pažymėjimo galiojimas.

8. Matininkas ir matininkas ekspertas atsako Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka už neteisėtais veiksmais kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

 

12 straipsnis. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo

turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai

1. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai yra:

1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas;

2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis;

3) rašytiniai sandoriai;

4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai;

5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai.

2. Kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

3. Kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų, Kadastro tvarkytojas šiuos duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

4. Kadastro tvarkytojui pateikiamų dokumentų sąrašą, kai yra prašoma įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą duomenis apie statinius, kurie buvo įgyti ar pastatyti iki 1991 m. liepos 25 d., nustato Vyriausybė.

 

13 straipsnis. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimas

1. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą ir pakeičiami pagal nekilnojamojo daikto buvimo vietą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

2. Prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

3. Prašymai įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikiami ir nagrinėjami Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

4. Išnagrinėjęs prašymą, Kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš šių sprendimų:

1) prašymą tenkinti. Kai prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti nagrinėjimo metu nenustatyta aplinkybių, nurodytų šio Įstatymo 14 straipsnyje, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka įrašo nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeičia;

2) prašymą atmesti. Kai prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti nagrinėjimo metu nustatomos aplinkybės, nurodytos šio Įstatymo 14 straipsnyje, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atsisako patenkinti prašymą, grąžina pateiktus dokumentus ir raštu praneša apie tai prašymą padavusiam asmeniui bei išdėsto atsisakymo motyvus;

3) sprendimo priėmimą atidėti. Kai prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti nagrinėjimo metu nustatomos aplinkybės, nurodytos šio Įstatymo 14 straipsnyje, ir yra reali tikimybė tas aplinkybes pašalinti per vieną mėnesį, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atideda spendimo priėmimą dėl prašymo patenkinimo. Atidėdamas sprendimą kadastro tvarkytojas nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą aplinkybėms, trukdančioms įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, pašalinti.

5. Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui įteikia arba išsiunčia (prašyme nurodytu adresu) Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatytos formos ir turinio išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo ar pakeitimo faktą. Prašymą padavusiam asmeniui kartu grąžinami dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo ar pakeitimo pateiktų dokumentų originalai.

 

14 straipsnis. Kadastro tvarkytojo teisė atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto

kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti

Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių:

1) asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti;

2) dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, yra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas;

3) dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;

4) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šio Įstatymo reikalavimų;

5) šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje.

 

15 straipsnis. Kadastro tvarkytojo sprendimų apskundimas

1. Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta teritorinių registratorių priimtų sprendimų skundimo tvarka mutatis mutandis taikoma ir skundžiant Kadastro tvarkytojo sprendimus.

2. Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad Kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų. Kadastro tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, per 5 darbo dienas turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Kadastro tvarkytojas raštu praneša suinteresuotam asmeniui.

 

16 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro sandara ir duomenų turinys

1. Nekilnojamojo turto kadastrą sudaro įrašai apie nekilnojamuosius daiktus. Įraše nurodomi:

1) tekstiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

2) grafiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys apie šio daikto padėtį valstybinėje koordinačių sistemoje – nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis.

2. Nekilnojamojo turto kadastro įrašų sudarymo ir įforminimo tvarką nustato Kadastro nuostatai.

3. Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi šio Įstatymo 6 straipsnyje numatyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

4. Kai statinys yra padalytas į patalpas, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi duomenys apie statinį ir apie jo sudėtines dalis – patalpas.

5. Nekilnojamųjų daiktų, kurie pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą yra įrašyti į valstybės paslapčių sąrašą, duomenys apie statinių statybinę medžiagą, plotą, vidaus įrangos charakteristikas saugomi Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

17 straipsnis. Nekilnojamojo daikto pažymėjimas kadastro žemėlapyje

1. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis rengiamas ir tikslinamas naudojantis georeferencinių duomenų bazėmis, Nekilnojamojo turto registro duomenimis bei vadovaujantis žemės sklypo planu ir kitais nekilnojamojo daikto formavimo procese sudarytais dokumentais, kurie yra pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti.

2. Kadastro žemėlapis apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Jį sudaro šie pagrindiniai grafiniai sluoksniai:

1) georeferenciniai duomenys: vektorinė ar rastrinė kartografinė medžiaga; valstybinio ir vietinio geodezinio pagrindo taškų, susietų su valstybine koordinačių sistema, koordinatės ir kita šiuos taškus apibūdinanti atributinė informacija;

2) administracinių vienetų ribų, pavadinimų, kodų;

3) gyvenamųjų vietovių ribų, pavadinimų, kodų;

4) kadastro vietovių ribų, pavadinimų, kodų;

5) kadastro blokų ribų, pavadinimų, kodų;

6) žemės sklypų ribų, šių ribų posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir jų unikalių bei kadastro numerių;

7) pastatų kontūrų ar centro taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

8) inžinerinių statinių (tiesinių) kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

9) nekilnojamojo daikto rinkos verčių, nustatytų masinio vertinimo būdu, zonų, pavadinimų, kodų.

3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis naudojamas teritorijų planavimo, žemėtvarkos projektų rengimo darbams, kitiems kadastrams bei registrams, nustatant nekilnojamojo turto apmokestinimą ir kitiems tikslams.

4. Įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi šiuos daiktus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar:

1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą ir ribas Lietuvos teritorijoje;

2) žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atliekant kadastrinius matavimus nustatytos tiksliau;

3) žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu;

4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.

5. Nenustačius aplinkybių, trukdančių pažymėti nekilnojamąjį daiktą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi jį nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Kad nekilnojamasis daiktas yra pažymėtas kadastro žemėlapyje, rodo Kadastro tvarkytojo žyma – spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina Kadastro tvarkytojas.

6. Leistinus nekilnojamojo turto kadastro duomenų neatitikimų dydžius ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo dėl to, kad buvo naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, tvarką nustato Kadastro nuostatai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1007, 2006-12-21, Žin., 2007, Nr. 4-159 (2007-01-11)

 

18 straipsnis. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinė byla

1. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, sudaroma šio daikto dokumentų archyvinė byla.

2. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinėje byloje saugomi:

1) prašymai įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;

2) prašymai atsiimti prašymus įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;

3) sprendimai atsisakyti įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis;

4) dokumentai arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai, pagal kuriuos įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

3. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinės bylos saugomos Kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka kadastro tvarkytojo archyve.

 

19 straipsnis. Naudojimasis nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis

1. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami, saugomi ir teikiami iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko. Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo tvarka mutatis mutandis taikoma ir nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų teikimui.

2. Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų suvestines rengia Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

 

20 straipsnis. Atlyginimas už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į

nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą bei už naudojimąsi

nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis

1. Atlyginimo už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą bei už naudojimąsi nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis dydį ir tvarką nustato Vyriausybė.

2. Suvestiniai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys rengiami fizinių ir juridinių asmenų užsakymu ir jų lėšomis.

 

21 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro lėšos

Nekilnojamojo turto kadastras tvarkomas lėšomis, gautomis už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą bei už naudojimąsi nekilnojamojo turto kadastre įrašytais duomenimis. Nekilnojamojo turto kadastrui tvarkyti gali būti skiriama valstybės biudžeto lėšų.

 

22 straipsnis. Nekilnojamojo turto kadastro reorganizavimas ir likvidavimas

Nekilnojamojo turto kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymu. Likvidavus nekilnojamojo turto kadastrą, dokumentai, pagal kuriuos buvo įrašyti ar pakeisti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys, Archyvų įstatymo nustatyta tvarka perduodami Valstybės archyvui, o reorganizavus nekilnojamojo turto kadastrą – naujajam kadastrui.

 

 

DĖL Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo

2002 m. balandžio 15 d. Nr. 534

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30)

1. Nustatyti, kad:

1.1. Žemės ūkio ministerija tvirtina:

1.1.1. (neteko galios)

1.1.2. (neteko galios)

1.1.3. žemės sklypų formavimo tvarką, rengiant žemėtvarkos projektus;

1.1.4. (neteko galios)

1.2. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas);

1.3. (neteko galios);

1.4. (neteko galios);

1.5. (neteko galios);

1.6. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų formų pildymo, nekilnojamojo daikto planų parengimo, nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07)

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30)

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Žemės ūkio ministerijai parengti ir patvirtinti:

3.1. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemės sklypų formavimo tvarką, rengiant žemėtvarkos projektus;

3.2. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemės valstybinės apskaitos tvarką;

3.3. iki 2002 m. rugsėjo 1 d. – nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų taisykles ir kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo tvarką;

3.4. iki 2002 m. spalio 1 d. – nekilnojamojo turto objektų ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje tvarką.

4. Aplinkos ministerija turi iki 2002 m. liepos 1 d. patikslinti Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodiką, patvirtintą aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 264 „Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 74-2265).

5. Įpareigoti Žemės ūkio ministeriją ir Aplinkos ministeriją kartu su Finansų ministerija iki 2002 m. liepos 1 d. parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos patvirtinimo.

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 18-539);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 323 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 33-602);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 56-1101);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 655 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų žemės reformos, žemėtvarkos ir žemės kadastro klausimais dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 41-1003) 5 punktą;

6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 63-1596);

6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 1097 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 297, 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 ir 1994 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 312 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 66-1636) 2 punktą;

6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 231 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-525);

6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1145 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2359).

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis

___________________

Nauja nuostatų redakcija nuo 2005 m. liepos 1 d.:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30)

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695
redakcija)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro (toliau vadinama – kadastras) paskirtį ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą, nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre įrašytų duomenų pakeitimo, prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo, nekilnojamojo daikto pažymėjimo kadastro žemėlapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo, kadastro sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais, kadastro duomenų naudojimo, kadastre įrašytų duomenų suvestinių rengimo, kadastro duomenų perdavimo į užsienio valstybes, kadastro duomenų saugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

2. Kadastro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro duomenis.

3. Kadastras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), šiuos Nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų veiklą ir registrų duomenų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

4. Kadastro objektai – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamieji daiktai.

5. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226, 2010, Nr. 54-2649), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

II. KADASTRO TVARKYTOJAS

6. Kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas).

7. Kadastro duomenis į kadastrą įrašo ir tvarko kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir savivaldybėse darbuotojai (toliau vadinama – kadastro tvarkytojo darbuotojai).

8. Kadastro tvarkytojas:

8.1. suderinęs su nekilnojamojo turto kadastro darbams metodiškai vadovaujančia Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Nacionalinė žemės tarnyba) administruoja kadastrą, projektuoja, diegia, pertvarko ir naudoja šio kadastro informacinę sistemą;

8.2. organizuoja kadastro tvarkytojo darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą;

8.3. kaupia, apdoroja, atnaujina ir saugo nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, gaunamus iš kadastro tvarkytojo padalinių;

8.4. nustato kadastro tvarkytojo kompiuterių, komunikacijų, technologinės ir biuro įrangos reikalavimus, rengia taikomąsias programas;

8.5. užtikrina kadastro duomenų saugą ir saugų duomenų perdavimą kompiuterių tinklais;

8.6. perduoda kadastro duomenis kitiems valstybės kadastrams ir registrams, gauna kitų valstybės kadastrų ir registrų duomenis, kurių reikia šiam kadastrui funkcionuoti;

8.7. organizuoja kadastro duomenų teikimą duomenų gavėjams, užtikrina duomenų teikimo sistemos veikimą;

8.8. apdoroja ir analizuoja nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, rengia suvestinius ir kitus kadastro statistikos duomenis, teikia duomenų gavėjams duomenis mokestinėms vertėms nustatyti;

8.9. tvarko nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ir dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti į kadastrą, archyvus, užtikrina šių archyvų saugą;

8.10. sprendžia kadastro modernizavimo klausimus;

8.11. rengia ir tvirtina prašymų įrašyti į kadastrą, pakeisti ar išbraukti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, formas, šių formų pildymo rekomendacijas ir prašymų registravimo tvarką;

8.12. nagrinėja skundus dėl kadastro tvarkytojo darbuotojų priimtų sprendimų;

8.13. kasmet atnaujina ir skelbia vietovės pataisos koeficientus ir nekilnojamojo turto (žemės sklypų ir statinių) vertinimo duomenis;

8.14. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 8.13. punktu)

9. Kadastro tvarkytojo darbuotojai šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

9.1. priima ir registruoja prašymus įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, juos pakeisti ar išbraukti, atlikti kitus duomenų tvarkymo darbus;

9.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą, pakeičia, panaikina, pataiso (raštu informuodami ir kadastro duomenų teikėjus), perkelia į duomenų bazės archyvą. Pasikeitus nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę sąlygojantiems veiksniams, perskaičiuoja nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę;

9.3. patikrina nekilnojamajam daiktui įrašyti į kadastrą pateiktus dokumentus, spausdina išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.4. teikia kadastro duomenų gavėjams išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.5. taiso duomenų įrašymo klaidas ir praneša apie tai raštu kadastro duomenų gavėjams;

9.6. užtikrina, kad į kadastrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys, kad įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus;

9.7. fizinių ir juridinių asmenų pageidavimu supažindina juos su kadastro duomenimis, teikia juos kadastro duomenų gavėjams;

9.8. teikia kadastro statistikos duomenis;

9.9. nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo arba jų įgaliotų asmenų (toliau vadinama – užsakovas) ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatančių asmenų, nurodytų šių Nuostatų 12 punkte, pageidavimu atlieka žemės sklypų plano arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinį patikrinimą;

9.10. užsakovo (-ų) prašymu parengia kadastro tvarkytojo archyve saugomos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją;

9.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas ir kadastro tvarkytojo pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 9.10. punktu)

10. Kadastro tvarkytojas darbuotojams gali suteikti šias kvalifikacines kategorijas: kadastro eksperto, vyresniojo kadastro specialisto, kadastro specialisto ir kadastro specialisto asistento. Kadastro tvarkytojas pagal kiekvieną kvalifikacinę kategoriją nustato specialius kvalifikacinius darbuotojų išsilavinimo ir profesinės patirties reikalavimus. Kvalifikacines kategorijas suteikia kadastro tvarkytojo šiam tikslui sudaryta atestacijos komisija.

11. Kadastro tvarkytojo darbuotojų, įrašančių nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, teises ir pareigas nustato kadastro tvarkytojas.

III. KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS

12. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje (toliau vadinama – vykdytojai).

Žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

13. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

14. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų metu nustatomi nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje. Vienam žemės sklypui gali būti nustatyti vienas ar daugiau žemės naudojimo būdų ir pobūdžių, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

15. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

15.1. įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;

15.2. keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;

15.3. formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus, formuojamus iki 2011 m. gruodžio 31 d., nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse);

15.4. perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;

15.5. jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai suremontuoti statiniai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai. Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre;

15.6. žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)(papildyta nauju 15.5 punktu)

16. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. formuojant žemės sklypus kaimo vietovėse nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą. Šiuo atveju žemės sklypai ženklinami vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 (Žin., 2005, Nr. 136-4903), o žemės sklypo kadastro duomenų byla rengiama vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr. 93-3690).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

17. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

18. Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas

19. Nekilnojamieji daiktai formuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnyje nustatytais būdais. Žemės sklypų formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Statiniai formuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ar kiti teisės aktai, ir tik taip, kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalingas žemės plotas būtų suformuotas kaip vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), taip pat tuos atvejus, kai žemės sklypas formuojamas statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemės sklypas suformuotas iki Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

21. Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad ploto skirtumas didesnis nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis.

Žemėtvarkos skyrius, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininkas ar nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitikimus) informuoja teritorijų planavimo dokumentų organizatorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

211. Kai žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti nuo valstybinio geodezinio pagrindo globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau vadinama – GPS) 1, 2 ir 3 klasių tinklų punktų ar Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau vadinama – LitPOS) arba nuo su valstybiniu geodeziniu pagrindu susietų kitų globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo, žemės sklypo plotas negali skirtis nuo anksčiau geodeziniais prietaisais sąlyginėse ir vietinėse koordinačių sistemose nustatyto žemės sklypo ploto daugiau nei kadastriniams matavimams leidžiama ploto santykine paklaida 1/1000.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

22. Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neįskaityti į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą, formuojami kaip atskiri žemės sklypai.

23. Jeigu nėra galimybės atidalyti ar padalyti žemės sklypą savininko ar bendraturčių nurodytomis dalimis, kai žemės sklypo plotas apskaičiuotas kvadratiniais metrais ir kiekvienos dalies plotas išreikštas ne sveikaisiais skaičiais, formuojamų sklypų plotas apvalinamas iki sveikųjų skaičių, o prieš tai buvusio žemės sklypo plotas nekeičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

24. Atskiri nekilnojamieji daiktai (butai, kontoros ir kiti panašūs), sudarantys statinį, formuojami (arba keičiami jų duomenys kadastre) tik po to, kai pagal šiuos Nuostatus nustatyti ar pakeisti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

25. Vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.

26. Vykdytojas, pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl duomenų paketo parengimo, kai naujas nekilnojamasis daiktas formuojamas pirmą kartą, nurodo:

26.1. adresą, jeigu nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas. Tuo atveju, kai:

26.1.1. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas, nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės pavadinimai;

26.1.2. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas, tačiau galima nurodyti jo priklausomybę gatvei, nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės ir gatvės pavadinimai;

26.1.3. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas ir jis išsidėstęs keliose gyvenamosiose vietovėse (pavyzdžiui, kelias), nurodomas tik savivaldybės pavadinimas;

26.2. žemės sklypo kadastro numerį (jeigu jis yra);

26.3. kitus turimus duomenis;

26.4. konkrečius duomenis, kurių reikia vykdytojui;

26.5. pageidaujamą duomenų paketo gavimo būdą ir formą (analoginę – kopijas – ar skaitmeninę).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

27. Pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl duomenų paketo parengimo, kai atliekamas nekilnojamojo daikto padalijimas, atidalijimas, sujungimas, perdalijimas, kadastro duomenų tikslinimas po statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto, nekilnojamojo daikto pagrindinės naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo, vykdytojas jame nurodo šių Nuostatų 26 punkte minimus duomenis ir papildomai:

27.1. nekilnojamojo daikto (daiktų) registro kodą;

27.2. unikalų numerį;

27.3. nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinės bylos numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

28. Kadastro tvarkytojo pateikiamą duomenų paketą gali sudaryti:

28.1. suformuoto nekilnojamojo daikto brėžiniai, kadastro duomenys skaitmeniniu pavidalu;

28.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;

28.3. žemės sklypo ar statinio plano kopija;

28.4. statinio planas iš centrinio duomenų banko;

28.5. kadastro žemėlapio ištrauka iš centrinio duomenų banko;

28.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos;

28.7. kitos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančių dokumentų kopijos;

28.8. duomenys (skaitmeniniu pavidalu) apie suformuotą nekilnojamojo daikto kadastro įrašą.

29. Kadastro tvarkytojas, priėmęs vykdytojo prašymą dėl duomenų paketo:

29.1. patikrina, ar prašyme nurodyto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

29.2. patikrina, ar yra anksčiau suformuota šio nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;

29.3. suformuoja vykdytojo prašomų duomenų paketą.

30. Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šių Nuostatų 28 punkte nurodytus vykdytojui reikalingus dokumentus arba motyvuotą rašytinį atsisakymą pateikti duomenis. Vykdytojui teikiamo duomenų paketo, taip pat vykdytojų rengiamų ir kadastro duomenų byloje komplektuojamų dokumentų (skaitmenine forma) formatus nustato kadastro tvarkytojas. Kadastro tvarkytojo nustatyti skaitmenine forma teikiamų ir gaunamų dokumentų formatai turi būti suderinti su Nacionaline žemės tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

31. Už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantiems asmenims, parengimą kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šių Nuostatų 2 priedą.

32. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu atliekami šie veiksmai:

32.1. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis:

32.1.1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau vadinama – kviestiniai asmenys):

32.1.1.1. kai žemės sklypas ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotu žemės sklypu, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, ir kai bendra riba sutampa, kviestinis asmuo kviečiamas tik tuo atveju, jeigu reikia atstatyti sunaikintus riboženklius;

32.1.1.2. kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks (išsiųs) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus turi paskelbti vietiniame laikraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nurodydamas žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus atliekančio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

32.1.1.3. jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai tęsiami be jų. Kviestiniams asmenims, kurie neatvyko ir (arba) kurie atvyko, tačiau nepateikė pastabų raštu ir (arba) atsisakė pasirašyti paženklinimo–parodymo akte, vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto jie gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo.

Parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje turi būti dokumentai, kuriais patvirtinama žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) įteikimas kviestiniam asmeniui;

32.1.1.4. paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenys, t.y. pokyčiai žemės sklypo viduje (žemės naudmenų pasikeitimai ar pasikeitimai dėl pastatytų naujų ar rekonstruotų statinių ir panašiai);

32.1.1.5. kviestiniams asmenims pateikus pastabų raštu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (ženklinamo ir besiribojančių) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktus ir kitą kartografinę medžiagą) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribas vietovėje. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Apie priimtą sprendimą vykdytojas raštu informuoja pastabas raštu pateikusius kviestinius asmenis ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus;

32.1.1.6. jeigu žemės sklypo ribos netikslinamos (neatstatomos), žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas nerašomas ir kviestiniai asmenys nekviečiami. Šiuo atveju kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos tik pasikeitusios faktinės žemės naudmenos, nurodytos šių Nuostatų 32.1.3 punkte. Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka, papildoma pagal šiuos Nuostatus jau parengta kadastro duomenų byla;

32.1.1.7. jeigu ženklinamo žemės sklypo riba nustatoma hidrografinio objekto (upelis, melioracijos griovys ar panašiai) viduriu, šią bendrą ribą turinčio (-ių) kitų žemės sklypo (-ų) savininkai dalyvauti ženklinant žemės sklypą nekviečiami;

32.1.1.8. žemės sklypo ribos posūkio taškai, paženklinti riboženkliais arba sutampantys su stabiliais vietovės objektais, fotografuojami Nacionalinės žemės tarnybos nustatytais atvejais. Ribos posūkio taškų fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba;

32.1.2. kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų, riboženklių ir ne mažiau kaip dviejų kiekvieno sklype esančio statinio (išskyrus laikiną statinį) kerčių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, užtikrinant, kad pagal statinio matavimus būtų galima nustatyti jo išorinį kontūrą:

32.1.2.1. bent du žemės sklypo riboženklius būtina susieti su valstybiniu geodeziniu pagrindu, nurodant geodezinio punkto kodą arba numerį ir pavadinimą. Jeigu kadastriniai matavimai atliekami nuo LitPOS, nurodomas matavimų sesijos, prisijungiant prie LitPOS, laikas;

32.1.2.2. matavimai atliekami GPS prietaisais, planimetriniais ėjimais, linijinėmis kampinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais matavimais, jeigu jų tikslumas atitinka šiuos reikalavimus:

32.1.2.2.1. susiejant su geodeziniu pagrindu GPS prietaisais, koordinačių nustatymo valstybinio geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu vidutinė kvadratinė klaida neturi viršyti 0,1 metro, kai susiejami žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai, sklypai kaimuose ir miesteliuose, ir 0,05 metro, kai susiejami žemės sklypai miestuose. Pradiniais punktais pasirenkami GPS tinklų punktai. Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejant kampinėmis ar linijinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais;

32.1.2.2.2. kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro. Bendriems riboženkliams paliekamos tiek ankstesnių, tiek vėlesnių matavimų metu nustatytos koordinatės. Jeigu kadastro žemėlapyje žymimos žemės sklypo ribos, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, neleistinu dydžiu nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje gretimo žemės sklypo ribomis, nustatytomis ne valstybinėje koordinačių sistemoje, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje žymimos Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje laikantis kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3 (Žin., 2006, Nr. 8-311);

32.1.2.3. koordinuojamų taškų koordinatės apskaičiuojamos 0,01 metro tikslumu. Jeigu susiejimo su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis koordinačių sistemomis tinklas išlyginamas ir koordinatės skaičiuojamos valstybinėje koordinačių sistemoje, linijų ilgiams įvedama pataisa dėl projekcijos;

32.1.3. kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos faktinės žemės naudmenos:

32.1.3.1. užstatytos teritorijos ribos (pastatų, kiemų, aikštelių užimta žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė);

32.1.3.2. transporto inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos), kiti keliai (nesuformuoti kaip statiniai);

32.1.3.3. vandens telkinių ribos ir hidrografinis tinklas;

32.1.3.4. miško kontūrai, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, kitos žemės, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkių kontūrai;

32.1.3.5. pažeista žemė – eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų, durpynų ir sąvartynų plotai;

32.1.4. kartografuojami objektai, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, apskaičiuojami šių teritorijų plotai. Inžineriniai tinklai kartografuojami, jeigu jie nepažymėti stambaus mastelio topografiniuose planuose. Sudarant žemės sklypo planą, jame turi būti daromas įrašas apie tai, kokia medžiaga panaudota žymint inžinerinius tinklus;

32.1.5. apskaičiuojami bendras žemės sklypo plotas ir žemės naudmenų plotai;

32.1.6. apskaičiuojama:

32.1.6.1. žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574);

32.1.6.2. žemės sklypo vidutinė rinkos vertė pagal žemės verčių žemėlapius, parengtus Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 2003, Nr. 5-221), nustatyta tvarka;

32.1.7. pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkytojo pateiktus duomenis apskaičiuojama žemės sklype esančių miško medynų vidutinė rinkos vertė;

32.1.8. parengiamas žemės sklypo planas. Žemės sklypo planas turi būti suderintas su žemėtvarkos skyriumi;

32.1.9. užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma naudojant suderintus su Nacionaline žemės tarnyba kadastro tvarkytojo parengtus ir patvirtintus klasifikatorius;

32.1.10. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (du egzemplioriai) ar papildoma jau sudaryta byla.

32.2. Nustatant statinių kadastro duomenis:

32.2.1. tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, tarpusavyje susiejami visi žemės sklype esantys statiniai ir sudaromas statinių išdėstymo planas;

32.2.2. tais atvejais, kai buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis, nurodant panaudotų duomenų šaltinį. Tais atvejais, kai pastatų kerčių koordinatės nėra nustatytos, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka;

32.2.3. nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

32.2.4. išmatuojamos statinių fizinės ribos, nustatomi statinių pagrindinių konstrukcijų statybos produktai, statinio inžinerinės sistemos (vandentiekis, nuotekų šalinimas, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos, vėdinimas ir kondicionavimas) ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į kadastrą:

32.2.4.1. inžinerinių statinių kontūrų ir (arba) ašių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus. Inžinerinių statinių kadastro duomenys nustatomi iš užsakovo ar vykdytojo surinktos topografinės ar kartografinės medžiagos ir jiems sudaryti panaudotos medžiagos pagal jų tarpusavio sutartis.

Tais atvejais, kai sudarant inžinerinių statinių planus naudojama užsakovo pateikta ar vykdytojo surinkta geodezinė, kartografinė (topografinė) ir kita medžiaga, sudarytame inžinerinio statinio plane nurodomas panaudotos medžiagos šaltinis. Inžinerinių statinių planams sudaryti gali būti naudojama ne senesnė nei vienų metų kartografinė (topografinė) medžiaga;

32.2.4.2. nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus. Nebaigtuose statyti statiniuose atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kitų patalpų) kadastro duomenų bylos gali būti sudaromos, jeigu statinys pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti atskirų nekilnojamųjų daiktų bendrą plotą ir vertę, aprašyti juos šių Nuostatų nustatyta tvarka, ir jeigu nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta šio statinio kadastro duomenų byla, kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

32.2.5. statiniai fotografuojami. Fotografavimo tikslas – išsamiai ir vaizdžiai parodyti statinį arba jo dalį. Pastatų fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba;

32.2.6. nustatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis ir pavadinimas, įrašomas adresas pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), statinio statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai. Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinės naudojimo paskirties klasifikacija pateikiama šių Nuostatų 3–5 prieduose;

32.2.7. apskaičiuojamas statinio plotas, tūris ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į kadastrą;

32.2.8. parengiami pastatų aukštų planai;

32.2.9. užpildomos statinių kadastro duomenų formos pagal kadastro tvarkytojo parengtus (suderinus su Nacionaline žemės tarnyba) ir patvirtintus klasifikatorius;

32.2.10. vadovaujantis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 (Žin., 2005, Nr. 117-4234; 2011, Nr. 28-1321), ir kadastro tvarkytojo patvirtintais Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynais, statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvais, vietovės pataisos koeficientais, apskaičiuojamos statinio vertės:

32.2.10.1. atkūrimo sąnaudos (statybos vertė);

32.2.10.2. atkuriamoji vertė;

32.2.10.3. vidutinė rinkos vertė ir jos nustatymo data;

32.2.11. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla arba papildoma jau sudaryta byla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 32.1.1.7.-32.1.1.8., 32.1.8. punktais)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

33. Kadastro duomenų techninių klaidų taisymo, palėpių kadastrinių matavimų, nekilnojamųjų daiktų formavimo į naujus kadastro objektus ir statinių paskirties keitimo procedūros techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

34. Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nekilnojamųjų daiktų planai rengiami ir kadastro duomenų formos pildomos kompiuterinėmis priemonėmis (spausdintine ir skaitmenine formomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

35. Žemės sklypų planai turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis šia naujausia kartografine medžiaga:

35.1.1. ortofotografiniais 1:10000 mastelio žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.2. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių 1:2000–1:5000 mastelio ortofotografiniais žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.3. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių topografiniais planais 1:500–1:1000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis, miestų, miestelių ir gyvenamųjų vietovių topografiniais žemėlapiais 1:2000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis;

35.1.4. Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu;

35.2. (neteko galios);

35.3. žemės sklypo plane turi būti:

35.3.1. įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai;

35.3.2. užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio linijų susikirtimo taško koordinačių reikšmė valstybinėje koordinačių sistemoje;

35.3.3. įbraižytos žemės sklypų ribos ir jų posūkio taškai;

35.3.4. nurodyti žemės sklypo ribų ilgiai tarp riboženkliais paženklintų posūkio taškų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

36. Iš kadastrinių matavimų metu sukauptų ir iš turimos kartografinės medžiagos duomenų atskirame lape parengiamas žemės sklypo planas:

36.1. Planas konstruojamas išbraižius koordinačių tinklą tokiu masteliu: užstatytose miestų teritorijose – 1:500; kitose miestų teritorijose ir urbanizuotose kaimo vietovių teritorijose – 1:500–1:2000; kitose kaimo vietovėse – 1:500–1:10000. Mastelis priklauso nuo žemės sklypo ploto ir informacijos kiekio. Plano formatas turi atitikti A0–A3 standarto popieriaus lapą, užtikrinantį pakankamą brėžinio, lentelių, įrašų išdėstymą.

36.2. Koordinačių tinklas plane orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi. Siekiant geresnio žemės sklypo konfigūracijos išdėstymo, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama; šiuo atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle. Plane turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmė.

36.3. Žemės sklypo plane sutartiniais ženklais išbraižoma:

36.3.1. žemės sklype arba greta jo esantys valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo punktai, telpantys lapo formate (įrašomi pavadinimai arba numeriai);

36.3.2. riboženkliai (įrašomi numeriai);

36.3.3. kiti ribų posūkių taškai (įrašomi numeriai);

36.3.4. linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa žemės sklypo ribos;

36.3.5. žemės sklypo ribų linijos tarp riboženklių (jų ilgis nurodomas metrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu);

36.3.6. kartografuotos žemės naudmenos ir situacijos elementai;

36.3.7. nekilnojamieji daiktai ir saugomos teritorijos, dėl kurių žemės sklypui (-ams) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, taip pat žemės servitutai. Apsaugos zonos, kuriose taikomos nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemės sklypo plane nežymimos;

36.3.8. pastatų (išskyrus laikinuosius) ir kitų statinių kontūrai (įrašomi koordinuotų kampų numeriai ir nurodomi statinių tipai);

36.3.9. projektuojamų gatvių ir kitų susisiekimo sistemų projektinės linijos pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.

36.4. Žemės sklypo plano turinys turi atitikti šių Nuostatų, o sutartiniai ženklai – Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518) ir 1999 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Techninių reikalavimų topografiniams žemėlapiams M 1:10000 reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 61-2030) nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

37. Atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypų planai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

37.1. Planas pateikiamas abiejose lapo pusėse: vienoje pusėje braižomas planas, kitoje pildomas koordinačių žiniaraštis.

37.2. Dešinėje lapo dalyje, lentelėse, įrašomi šie duomenys: žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, gretimų žemės sklypų adresai arba žemės sklypų kadastro numeriai, žinios apie bendrą sklypo naudojimą, suderinimai, įmonės, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai.

37.3. Kairiajame viršutiniame lapo kampe parodoma žemės sklypo išsidėstymo schema.

37.4. Koordinačių žiniaraštis išdėstomas kairėje lapo dalyje. Lapo viršuje rašomas pavadinimas. Jis turi būti vienodas abiejose lapo pusėse.

37.5. Pavadinimas išdėstomas plano viršutinėje dalyje, laisvai tarp sklypo išdėstymo schemos ir lentelių. Žemės sklypo pavadinimo paskutinės eilutės apačia turi būti ne žemiau kaip žemės sklypo vietos schemos apatinis rėmelis. Pavadinime didžiosiomis raidėmis rašoma: „ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M1:“. Įrašomas plano sudarymo mastelio vardiklis. Po šiuo užrašu privalomas toks įrašas „Sklypo plotas m2“. Čia įrašomas žemės sklypo plotas (kvadratinio metro tikslumu).

37.6. Kitoje plano pusėje sudaromas koordinačių žiniaraštis. Viršutinėje lapo dalyje, kairėje, pakartojamas plano pavadinimas. Žemiau rašoma „Žemės sklypo kadastro Nr.“, dar žemiau – pavadinimas „KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS“ ir lentelė, kurioje surašomos žemės sklypo ribos posūkio 37.7. Apatinėje lentelės dalyje, pirmojoje skiltyje, nurodomos žemės sklypo centro koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Paskutinėje eilutėje turi būti vykdytojo parašas, vardo pirmoji raidė, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris ir pasirašymo data.

37.8. Lapo apačioje pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 47 straipsnį.

37.9. plano kitos pusės dešinėje į lenteles surašomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir servitutai (nurodant jų plotus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 37.9. punktu)

371. Valstybinės reikšmės vandens telkinių žemės sklypų planai rengiami pagal Nacionalinės žemės tarnybos parengtas Valstybinės reikšmės vandens telkinių žemės sklypų planų parengimo taisykles.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

38. Duomenys statinių išdėstymo planams sudaryti gaunami horizontalinės nuotraukos metodais (linijiniais, kampiniais ir kombinuotaisiais matavimais). Matavimų tikslas – gauti duomenis, leidžiančius sudaryti nekilnojamųjų daiktų išdėstymo reikiamo mastelio planus ir šiuos nekilnojamuosius daiktus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus, naudojamasi žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenimis (jų planais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

39. Sudarant statinių, kuriems nesuformuotas ar negali būti suformuotas žemės sklypas, išdėstymo planą, jame įbraižomi visi nekilnojamieji daiktai, kurių kadastriniai matavimai atliekami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

40. Statinių išdėstymo planai braižomi masteliu 1:500–1:2000, atsižvelgiant į statinio dydį, detalumą ir sudėtingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

41.Statinių išdėstymo planai braižomi taip:

41.1. Naudojamasi abrisu ir kita turima pagalbine kartografine medžiaga. Planai braižomi A0–A4 formato popieriaus lapuose. Pagrindinis plano mastelis M 1:500. Atsižvelgiant į statinio dydį, detalumą ir sudėtingumą, mastelis gali būti 1:1000 arba 1:2000.

41.2. Planas išdėstomas lapo viduryje ir orientuojamas šiaurės kryptimi.

41.3. Braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.

41.4. Inžineriniai statiniai braižomi vadovaujantis „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamentu pagal lauko matavimus arba nukopijuojant iš kartografinės medžiagos.

41.5. Dešiniajame apatiniame statinių išdėstymo plano kampe nurodomi vykdytojo rekvizitai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

42. Aukštų planai sudaromi tik pagrindiniams pastatams. Pagrindinio pastato priklausinių (toliau vadinama – priklausiniai) aukštų planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Jeigu braižomi priklausinio aukštų planai, visi priklausinio kadastro duomenys renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

43. Atliekant lauko darbus pastatų aukštų planams sudaryti, turi būti išmatuotos ir aprašytos visos pastato sudedamosios dalys.

44. Pastatų aukštų planai braižomi pagal abrisą masteliu 1:100–1:200, atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą ir sudėtingumą, laikantis sutartinių ženklų.

45. Pastatų aukštų planai braižomi tokia tvarka:

45.1. pastato išoriniai kontūrai;

45.2. vidaus laikančiosios sienos;

45.3. priestatų sienos;

45.4. pertvaros, krosnys, vidaus bei išorės durys ir langai;

45.5. kiti pastato elementai.

46. Rengiant šių Nuostatų 45 punkte nurodytus planus, statinių išdėstymo plano dešiniajame apatiniame kampe taip pat nurodomi vykdytojo rekvizitai ir kvalifikacijos pažymėjimo numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

47. Nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

48. Parengti iki šių Nuostatų įsigaliojimo pagal rengimo metu galiojusius reikalavimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje, planai pripažįstami tinkamais, jeigu:

48.1. šių sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, išskyrus tuos atvejus, kai ribos neatitinka dėl netikslios kartografinės medžiagos;

48.2. pagal koordinačių duomenis galima nustatyti šių žemės sklypų vietą Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar jų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas ir yra pažymėtos kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

49. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribos nepažymėtos kadastro žemėlapyje dėl to, kad nebuvo galima nustatyti šių žemės sklypų vietos Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar žemės sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, planai turi būti parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimas

50. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimų fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi įrašyto į kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimai ir, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka, papildoma nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla..

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

51. Fiksuojant žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimą:

51.1. kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro duomenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje, nustatyti, ir fiksuojami kiti pakitimai;

51.2. parengiamas žemės sklypo planas;

51.3. apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija;

51.4. apskaičiuojamos žemės sklypo vertės:

51.4.1. žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką;

51.4.2. vidutinė rinkos vertė pagal žemės verčių žemėlapius, parengtus laikantis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 2003, Nr. 5-221);

51.5. parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma;

51.6. atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

52. Pakitusi žemės naudmenų situacija koreguojama panaudojant ortofotografinius žemėlapius bei kartografuojant vietovėje pagal šių Nuostatų 32.1.3 punktą.

53. Fiksuojant statinių kadastro duomenų pasikeitimą, atliekami šie darbai:

53.1. Vietoje apžiūrimi pastatai, atskiri aukštai ir palyginama su esamais planais. Atliekami kontroliniai matavimai. Jeigu nėra pagrindinių pastatų fasadų nuotraukų arba fasadai pasikeitę, jie nufotografuojami.

53.2. Apžiūrėjimo ir matavimo metu nustatyti pasikeitę duomenys surašomi abrise.

53.3. Jeigu kadastro duomenų patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamų patalpų paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinę paskirtį.

53.4. Pastatytų naujų priestatų, antstatų kadastro duomenys renkami ir apdorojami pagal pagrindinius pastatų kadastro matavimų reikalavimus.

53.5. Žymint pastato pakeitimus planuose, vadovaujamasi pagrindiniais kadastro duomenų rinkimo ir įforminimo principais ir sutartiniais ženklais.

53.6. Užfiksavus kadastro duomenų pasikeitimus, pastato aukštų planuose pažymimi visi atsiradę nauji konstrukciniai elementai, santechnikos įrengimai ir visi kiti elementai – kaip ir fiksuojant pagrindinius kadastro duomenis.

53.7. Braižomi nauji pastatų aukštų planai. Plotai apskaičiuojami pagal nustatytus naujus matmenis, neatsižvelgiant į tai, kiek pasikeitė patalpos plotas.

53.8. Apskaičiuojami patalpų plotai, kurie anksčiau nebuvo skaičiuoti (įstiklintų lodžų, įstiklintų balkonų, įstiklintų verandų, sandėliukų šaltuose priestatuose, antstatuose ir t.t.). Šios patalpos išmatuojamos, apskaičiuojami plotai.

53.9. Parengiama kadastro duomenų forma.

53.10. Atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

54. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimo procedūros, parengtų kadastro duomenų bylų papildymo, pastato kadastro duomenų papildymo, kai keičiasi nekilnojamojo daikto – patalpos kadastro duomenys, techninius reikalavimus ir tvarką nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

541. Jeigu formuojant žemės sklypą (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai) tam žemės sklypui taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytos ir (ar) įrašytos į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, šių žemės sklypo kadastro duomenų – žemės sklypo formavimo momentu taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų – įrašymą į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą organizuoja žemėtvarkos skyrius. Dokumentus (žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą, kurio forma nurodyta šių Nuostatų 7 priede, žemės sklypo kadastro duomenų formą) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylai papildyti rengia vykdytojas.

Vykdytojas parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

542. Vykdytojas šių Nuostatų 541 punkte nurodytu atveju:

542.1. kai specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos ne visam žemės sklypui, pagal šių Nuostatų 543 punkto reikalavimus parengia žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą, pagal šių Nuostatų 56 punktą užpildo žemės sklypo kadastro duomenų formą ir pagal šių Nuostatų 32.1.6 punktą perskaičiuoja žemės sklypo vertes;

542.2. kai specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos visam žemės sklypui, pagal šių Nuostatų 56 punktą užpildo žemės sklypo kadastro duomenų formą ir pagal šių Nuostatų 32.1.6 punktą perskaičiuoja žemės sklypo vertes. Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas tokiais atvejais nerengiamas.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

543. Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas turi atitikti šiuos reikalavimus:

543.1. planas turi būti parengtas kompiuteriu ant ortofotografinio žemėlapio ar teritorijų planavimo dokumento, pagal kurį žemės sklypas buvo suformuotas, fragmento išbraižant kadastre įregistruotas žemės sklypo ribas ir taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) ribas, pagal kurias apskaičiuojami taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų užimami plotai šiame žemės sklype;

543.2. planas spausdintine forma rengiamas masteliu M 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 ar 1:10000 A3 arba A4 standarto popieriaus lape. Mastelis parenkamas atsižvelgiant į žemės sklypo plotą, konfigūraciją;

543.3. plane turi būti įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašytos ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmės.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

544. Žemėtvarkos skyrius šių Nuostatų 541 punkte nurodytu atveju, gavęs vykdytojo parengtus šių Nuostatų 542 punkte nurodytus dokumentus:

544.1. patikrina, ar žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas (rengiamas, kai specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos ne visam žemės sklypui) parengtas pagal šių Nuostatų 543 punktą ir 7 priedą, žemės sklypo kadastro duomenų forma užpildyta pagal šių Nuostatų 56 punktą, žemės sklypo vertės perskaičiuotos pagal šių Nuostatų 32.1.6 punktą;

544.2. nustatęs, kad šių Nuostatų 544.1 punkte nurodyti dokumentai parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus, suderina parengtą žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą (jeigu toks planas rengtas) ir šio žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui registruotu laišku išsiunčia pranešimą apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą ir taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas kartu su patikrintos žemės sklypo kadastro duomenų formos ir suderinto žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano (jeigu toks planas rengtas) kopijomis. Pranešime nurodo, kad pastabas dėl numatomo kadastro duomenų pakeitimo ir žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano (jeigu toks planas rengtas) galima pateikti žemėtvarkos skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo gavimo.

Tuo atveju, kai šių Nuostatų 544.1 punkte išvardyti dokumentai parengti ne pagal šių Nuostatų reikalavimus, žemėtvarkos skyrius grąžina juos vykdytojui taisyti ir raštu nurodo trūkumus. Žemėtvarkos skyrius šiems trūkumams pašalinti nustato ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų ir ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą;

544.3. per 20 darbo dienų nuo žemės sklypo savininko arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojo pastabų dėl numatomo kadastro duomenų pakeitimo, taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano (jeigu toks planas rengtas) gavimo jas išnagrinėja ir jas pateikusiam asmeniui išsiunčia motyvuotą atsakymą į pateiktas pastabas;

544.4. parengia Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis projektą, jeigu pastabos dėl taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir (ar) parengto žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano per šių Nuostatų 544.2 punkte nustatytą terminą nebuvo pateiktos arba pateiktos ir šių Nuostatų 544.3 punkte nustatyta tvarka išnagrinėtos ir nepriimtos;

544.5. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo išsiunčia žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui šio sprendimo kopiją;

544.6. teikia kadastro tvarkytojui Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis įrašant taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, žemės sklypo kadastro duomenų formą ir žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą (jeigu toks planas rengtas). Išvardyti dokumentai kadastro tvarkytojui pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

545. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis įrašant taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos

55. Nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, užpildomos kadastro duomenų formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

56. Žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelėse įrašoma kadastro duomenų nustatymo data, žemės sklypo adresas šių Nuostatų 26.1 punkto nustatyta tvarka, žemės sklypo kadastro numeris, pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis, žemės sklypo formavimo teritorijų planavimo dokumentas, šio dokumento numeris ir data, duomenys apie žemės naudmenų kiekį ir vertę, žemės naudojimo apribojimus, Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (nurodomas jų unikalus numeris) ar neįregistruotus statinius ir statinių savininkus. Jeigu atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai nugriauti, duomenys apie juos žemės sklypo kadastro duomenų formoje neįrašomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

57. Statinių kadastro duomenų formose aprašomi pagrindinio pastato, priklausinių, jų dalių ir priestatų, kitų statinių ir jų dalių bei patalpos (buto) kadastro duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

58. Pagrindinio pastato, kadastro duomenų formose įrašoma:

58.1. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, bendras plotas, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas); duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, elektrą, viryklę, vonios kambarį, vėdinimą ir kondicionavimą; statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris), pastato centro koordinatės, plotas bruto, užstatytas plotas, pagrindinių konstrukcijų lyginamieji svoriai;

58.2. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė;

58.3. pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija: patalpų pažymėjimas, pavadinimas, bendras plotas, gyvenamosios paskirties patalpų naudingas, gyvenamasis, verslo, pagalbinis naudingas, pagalbinis nenaudingas, rūsių (pusrūsių) ir garažų plotai; negyvenamosios paskirties patalpų pagrindinis ir pagalbinis plotai; patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius; gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

59. Priklausinio kadastro duomenų formose įrašoma:

59.1. priklausinio, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas); duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, elektrą; užstatytas plotas, statinio vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris) ir centro koordinatės;

59.2. priklausinio, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

60. Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenų formose įrašoma:

60.1. kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys: statinio adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), statinio statybos produktai, statinio markė, tipas, ilgis, plotis, aukštis (gylis), diametras (skerspjūvis), plotas, tūris ir kiti duomenys;

60.2. kitų statinių ir jų dalių įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

61. Patalpos (buto) kadastro duomenų formose įrašoma:

61.1. patalpos (buto) kadastro duomenys: adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, objekto aprašymas, priklausinių aprašymas, aukštas, kuriame yra patalpa (butas), bendras ir gyvenamasis plotai, duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, viryklę, vonios kambarį;

61.2. šių formų lentelėje įrašomi ir pastato, kuriame yra patalpa (butas), duomenys: pastato paskirtis, pavadinimas, sienų statybos produktai, unikalus numeris, pažymėjimas plane, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, centro koordinatės, aukštų skaičius, bendras plotas, tūris, baigtumas;

61.3. patalpos (buto) įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

62. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formas pildo vykdytojai. Inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir panašiai) kadastro duomenų formų turinį ir pildymo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

63. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla formuojama:

63.1. žemės sklypo su jame esančiais statiniais (taip pat nebaigtais statyti), išskyrus laikinus statinius;

63.2. žemės sklypo, kuriame nėra statinių;

63.3. statinių (taip pat nebaigtų statyti), išskyrus laikinus statinius, kai nėra suformuotas žemės sklypas;

63.4. patalpų, kurios Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

63.5. inžinerinių statinių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

64. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:

64.1. žemės sklypo planas (skaitmenine ir spausdintine formomis);

64.2. žemės sklypo kadastro duomenų forma (skaitmenine ir spausdintine formomis);

64.3. žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas;

64.4. panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų), nurodant šaltinį;

64.5. geodezinių matavimų schema – laisvai pasirinkto mastelio, nurodant linijų ilgį ir kampus, išskyrus atvejus, kai matuota GPS prietaisais;

64.6. statinių planai (skaitmenine ir spausdintine formomis);

64.7. statinių kadastro duomenų formos (skaitmenine ir spausdintine formomis);

64.8. pastatų fotonuotraukos (skaitmenine ir spausdintine formomis);

64.9. verčių nustatymo žiniaraščiai (skaitmenine ir spausdintine formomis);

64.10. dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

64.11. kvietimas dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas;

64.12. (neteko galios); Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

64.13. kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)(papildyta 64.12.-64.13. punktais)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

65. Tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui ar šių Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – kadastro tvarkytojui ir apie tai informuoja užsakovą.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

651. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tais atvejais, kai sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, vykdytojas pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos žemėtvarkos skyriui neteikia. Šiuo atveju vykdytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą teikia kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas gautą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą patikrina šių Nuostatų 65 ir 88–93 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

66. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

67. Tuo atveju, kai žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Žemėtvarkos skyrius privalo patikrinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir suderinti žemės sklypo planą per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

68. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyrius nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui, raštu nurodęs trūkumus.

69. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą žemėtvarkos skyriui pakartotinai suderinti. Žemėtvarkos skyrius pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti ir žemės sklypo planą suderinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

70. Vykdytojas, su žemėtvarkos skyriumi suderinęs žemės sklypo planą, vieną nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorių perduoda kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip). Kitas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorius laikomas žemėtvarkos skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

701. Žemėtvarkos skyrius registruoja vykdytojų teikiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir informaciją apie pateiktas ir patikrintas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas skelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

71. Tuo atveju, kai buvo atliekami statinių kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

72. Vykdytojas, sudaręs su užsakovu sutartį dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, parengtą žemės sklypo planą ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus gali pateikti kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, ar šiai bylai papildyti parengti dokumentai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiami, jeigu tai numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje, arba vykdytojui pageidaujant. Išankstinė patikra atliekama šių Nuostatų 74–82 punktuose nustatyta tvarka.

73. Vykdytojo sudaromoje su užsakovu sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo turi būti aptartos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos ir pasekmės.

74. Vykdytojo parengtas žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla gali būti teikiami kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, jeigu vykdytojo ir užsakovo sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo numatyta parengto žemės sklypo plano (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė patikra arba vykdytojas to pageidauja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

75. Kadastro tvarkytojas paskiria darbuotoją, kuris priima vykdytojo teikiamą išankstinei patikrai žemės sklypo planą arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

76. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas, kartu privaloma pateikti ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą. Šie dokumentai turi būti parengti Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka. Kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo žemės sklypo plano ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto gavimo:

76.1. patikrina, ar:

76.1.1. galima žemės sklypo ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

76.1.2. teisingai apskaičiuotas žemės sklypo plotas;

76.1.3. teisingai nurodyta žemės sklypo centro koordinatė;

76.1.4. teisingai nurodyti linijų ilgiai tarp ribų posūkio taškų;

76.1.5. žemės sklypo ribos atitinka gretimų Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribas;

76.1.6. žemės sklypo ribos nekerta statinių, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai (išskyrus inžinerinius statinius);

76.1.7. žemės sklypo ribos atitinka natūralių vietovės kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) ribas;

76.1.8. teisinga žemės sklypo geografinė padėtis;

76.1.9. pateiktame žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nurodytų žemės sklypų savininkų duomenys atitinka Nekilnojamojo turto registre esamus duomenis;

76.2. jeigu žemės sklypo planas atitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir padaro žymą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje;

76.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad žemės sklypo planas neatitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytų sąlygų, pateiktuosius dokumentus grąžina juos pateikusiam vykdytojui ir raštu nurodo trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

77. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia žemės sklypo planą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą žemės sklypo planą turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

78. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos gavimo:

78.1. atlieka veiksmus, nurodytus šių Nuostatų 76.1 punkte, ir papildomai patikrina, ar:

78.1.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1–64.13 punktuose;

78.1.2. tie patys kadastro duomenys, nurodyti skirtinguose nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dokumentuose, yra vienodi;

78.1.3. kadastro duomenų formose įrašyti visi duomenys, nurodyti šių Nuostatų 55–62 punktuose;

78.1.4. galima statinio ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

78.1.5. teisingai nurodytos statinio centro koordinatės;

78.1.6. teisingai parinktas vertinimo būdas, modelis ar kainynas;

78.1.7. adresas atitinka Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis;

78.1.8. statinių išdėstymo planas ir aukštų planai atitinka Nacionalinės žemės tarnybos nustatytus nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus;

78.2. jeigu kadastro duomenų byla atitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą;

78.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytų sąlygų, grąžina bylą ją pateikusiam asmeniui ir raštu nurodo trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)(papildyta 78.1.5-78.1.8 punktais)

79. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jos gavimo.

791. Jeigu išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dokumentai, vykdytojo pasirašyti elektroniniu parašu kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka, išankstinė patikra atliekama per 2 darbo dienas, o pakartotinė patikra – per vieną darbo dieną.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

80. Apie žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą liudija kadastro tvarkytojo spaudas ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Šio spaudo formą bei turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

81. Už žemės sklypo plano išankstinę ar pakartotinę patikrą, ar galima nekilnojamojo daikto ribas pažymėti kadastro žemėlapyje, taip pat už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę ar pakartotinę patikrą, ar galima kadastro duomenis įrašyti į kadastrą arba juos pakeisti, už žymos kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenis padarymą kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šių Nuostatų 6 priedą.

82. Kadastro tvarkytojo iš anksto patikrinta (jeigu ši išankstinė patikra numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje arba buvo atliekama vykdytojo ar užsakovo pageidavimu) ir su žemėtvarkos skyriumi suderinta (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (spausdintine forma) perduodama užsakovui. Šių Nuostatų 64 punkte nurodyti dokumentai, parengti skaitmenine forma, perduodami kadastro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

83. Kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis vykdytojas kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir šių Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma. Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui grąžina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir šių Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

IV. NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į KADASTRĄ

Prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimas ir nagrinėjimas

84. Kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

841. Teikiant kadastro tvarkytojui prašymą:

841.1. įrašyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis:

841.1.1. iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo ar (ir) šių Nuostatų 841.1.1.2.1 ir 841.1.1.2.2 punktuose nurodytais atvejais savivaldybės tarybos arba jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą, pobūdį turi būti pateiktas, kai:

841.1.1.1. nustatomi formuojamų naujų ir pertvarkytų pagal teritorijų planavimo dokumentus žemės sklypų kadastro duomenys;

841.1.1.2. keičiami šie suformuoto žemės sklypo kadastro duomenys:

841.1.1.2.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Tuo atveju, kai teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, tvirtina savivaldybės taryba arba jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės tarybos arba jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

841.1.1.2.2. žemės sklypo naudojimo būdas ir (ar) pobūdis. Tuo atveju, kai teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, tvirtina savivaldybės taryba arba jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės tarybos arba jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą ir (ar) pobūdį;

841.1.1.2.3. žemės sklypo plotas (išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 21 punkte);

841.1.1.2.4. (neteko galios); Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

841.1.1.2.5. žemės naudojimo specialiosios sąlygos ir saugomų teritorijų apsaugos reglamentai;

841.1.1.2.6. saugomos teritorijos, kuriose yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių;

841.1.1.2.7. žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai dėl žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinačių pasikeitimo žemės sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimalią leistiną (ribinę) ploto paklaidą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede);

841.1.2. keičiant kadastro duomenis, nenurodytus šių Nuostatų 841.1.1.2 punkte, iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas kadastro tvarkytojui neteikiamas ir kadastro duomenys keičiami tik pagal asmens prašymą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą;

841.1.3. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis, taip pat savivaldybės tarybos arba jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą, pobūdį gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

841.2. įrašyti statinio (patalpos), suformuoto pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnį, kadastro duomenis ar juos pakeisti po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties pakeitimo ar kitokio pertvarkymo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla ir:

841.2.1. statybos užbaigimo aktas, kai pagal teisės aktus jis privalomas;

841.2.2. deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti:

841.2.2.1. patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija);

841.2.2.2. įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje, jeigu pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija neprivalo jos tvirtinti;

841.2.2.3. surašyta statytojo, jeigu pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija neprivalo jos tvirtinti ir įregistruoti;

841.2.3. teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis dėl pripažinimo teisės asmeniui, pateikusiam prašymą, valdyti statinį, kiti viešojo administravimo subjekto sprendimai;

841.2.4. pažyma apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto (patalpos arba statinio) galimybę naudoti pagal paskirtį;

841.2.5. pažyma apie nebaigtą arba fiziškai pažeistą statinį, kai Nekilnojamojo turto registre registruojamas nebaigtas arba fiziškai pažeistas statinys (pirminis nebaigto ar fiziškai pažeisto statinio registravimas) arba keičiasi statinio baigtumo procentas (paskesni nebaigto ar fiziškai pažeisto statinio kadastro duomenų pakeitimai).

Sunaikintam (sunykusiam) statiniui išregistruoti pateikiama pažyma apie sunaikintą statinį tik tuo atveju, jeigu šiam statiniui statyti buvo reikalingas statybą leidžiantis dokumentas arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patvirtinta deklaracija apie statybos užbaigimą. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma;

841.3. pakeisti statinio kadastro duomenis atvejais, nenurodytais šių Nuostatų 841.2 punkte, kartu su prašymu turi būti pateikiama tik nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;

841.4 (neteko galios). Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

85. Kadastro tvarkytojas, gavęs prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, įregistruoja jį kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje, nurodydamas prašymo gavimo datą (metus, mėnesį, dieną), laiką (valandą ir minutes), kartu su prašymu pateiktus dokumentus, prašymą priėmusį asmenį, ir suteikia prašymui eilės numerį.

86. Kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje taip pat daroma žyma apie kadastro tvarkytojo priimtą sprendimą prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti.

87. Prašymą pateikusio asmens pageidavimu jam išduodama pažyma apie prašymo įregistravimo faktą, datą ir laiką. Pažymos formą tvirtina kadastro tvarkytojas.

88. Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar:

88.1. prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti;

88.2. dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas;

88.3. dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;

88.4. žemės sklypo planas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su žemėtvarkos skyriumi, išskyrus šių Nuostatų 651 punkte nustatytą atvejį;

88.5. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir šių Nuostatų reikalavimus;

88.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar žemės sklypo planas yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą, jeigu ši išankstinė patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo arba užsakovo pageidavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

881. Kai kadastro duomenys tikslinami šių Nuostatų 541 punkte nustatytu atveju, kadastro tvarkytojui pateikiamas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis, žemės sklypo kadastro duomenų forma ir žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas (jeigu toks planas rengtas). Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo priima vieną iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytų sprendimų.

Kadastro tvarkytojas, šių Nuostatų 541 punkte nurodytu atveju pakeitęs žemės sklypo kadastro duomenis kadastre, žemės sklypo kadastro duomenų formą, žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą (jeigu toks planas rengtas) kartu su kadastro tvarkytojo nustatytos formos išrašu, kuriuo patvirtinamas žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo faktas, grąžina žemėtvarkos skyriui, o žemėtvarkos skyrius šiuos dokumentus registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo savininkui. Kadastro tvarkytojo pateiktų dokumentų kopijos saugomos žemėtvarkos skyriuje.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

89. Išnagrinėjęs prašymą, kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytų sprendimų.

90. Jeigu kadastro tvarkytojui pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar šių Nuostatų 541 punkte nustatytu atveju žemės sklypo kadastro duomenų forma kartu su žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planu (jeigu toks planas buvo rengtas) parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą. Kadastro tvarkytojas, įrašęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ar jų pakeitimus į kadastrą, papildomai kaupia šią informaciją: nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nustačiusio vykdytojo vardą, pavardę, kvalifikacijos pažymėjimo numerį, kuris yra matininką identifikuojantis duomuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

91. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą (pakeitimą) patvirtinantys dokumentai (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir šių Nuostatų 106 punkte nurodytas išrašas) užsakovams įteikiami asmeniškai arba jų pageidavimu išsiunčiami paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

92. Tais atvejais, kai nustatomos aplinkybės, dėl kurių nekilnojamojo daikto ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, kadastro tvarkytojas pagal turimus duomenis turi patikrinti greta esančių nekilnojamųjų daiktų ribas, pažymėtas kadastro žemėlapyje. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje pažymėtos nekilnojamųjų daiktų ribos yra netikslios, kadastro tvarkytojas turi jas patikslinti.

93. Sprendimas prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti turi būti rašytinis ir motyvuotas. Atidėdamas sprendimo priėmimą, kadastro tvarkytojas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą, kad būtų pašalinti kadastro tvarkytojo nustatyti trūkumai, trukdantys įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti. Šiuo atveju žemėtvarkos skyrius apie kadastro tvarkytojo nustatytus trūkumus informuojamas pagal šių Nuostatų 125 punkto reikalavimus.

Kai prašomo įregistruoti žemės sklypo ribos nedera su gretimų žemės sklypų, kurių įrašymo į kadastrą išankstinė patikra atlikta (kadastre padaryta žyma), ribomis, kadastro tvarkytojas šiems trūkumams pašalinti nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą ir raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, nurodydamas sprendimo atidėjimo priežastis. Kartu su sprendimu prašymą atidėti arba atmesti pareiškėjui grąžinami pateiktieji dokumentai.

Kadastro tvarkytojo darbuotojo priimtas sprendimas atmesti prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą (ar juos pakeisti) arba sprendimo priėmimą atidėti įforminamas raštu pagal kadastro tvarkytojo patvirtintą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

94. Į kadastrą įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

Kadastro duomenų įrašymas ir pakeitimas

95. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą įrašo tas padalinys, kurio aptarnavimo teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas.

96. Į kadastrą įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke (toliau vadinama – centrinis duomenų bankas).

97. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – suformuojamas įrašas.

98. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti kadastro objektai.

99. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

100. Į kadastrą draudžiama įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prieš tai nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje.

101. Įrašo suformavimo kadastre tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

102. Įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą:

102.1. Žemės sklypui suteikiamas:

102.1.1. žemės sklypo kadastro numeris iš trijų dalių dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX/YYYY:ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietovės kodas, YYYY – kadastro bloko kodas, ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke);

102.1.2. žemės sklypo unikalus numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą žemės sklypo egzistavimo laiką.

102.2. Statiniui (pastatams ir inžineriniams statiniams, iš jų ir nebaigtiems statyti) suteikiamas unikalus statinio numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą statinio egzistavimo laiką.

102.3. Patalpoms, kurios suformuotos kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, suteikiamas unikalus numeris iš šešiolikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX:XXXX“, nekintantis visą patalpos egzistavimo laiką.

103. Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji jų identifikavimo kodai tampa archyviniais. Archyviniai duomenys saugomi centriniame duomenų banke Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka.

104. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų amalgamuotų nekilnojamųjų daiktų identifikavimo kodai nekeičiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenų bazėje esantys nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

105. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys laikomi įrašytais į kadastrą nuo to momento, kai kadastro tvarkytojo padalinys gauna centrinio duomenų banko patvirtinimą.

106. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs patvirtinimą, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į centrinį duomenų banką, spausdina kadastro tvarkytojo nustatytos formos išrašą apie kadastro duomenų bazėje įrašytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis.

107. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeitus, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų kopijos saugomos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka skaitmeniniame dokumentų archyve.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

108. Atlyginimo kadastro tvarkytojui už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į kadastrą ar jų pakeitimą dydį ir tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimas kadastro žemėlapyje

109. Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą.

110. Bazinę kartografinę medžiagą ir valstybinio geodezinio pagrindo taškų, taip pat vietinio geodezinio pagrindo, susijusio su valstybine koordinačių sistema, taškų koordinates ir kitą juos apibūdinančią informaciją, kurios reikia kadastro žemėlapiui, kadastro tvarkytojui teikia Nacionalinė žemės tarnyba.

111. Kadastro tvarkytojas kadastro žemėlapyje pažymi:

111.1. žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, nustatytas kadastrinių matavimų metu arba vektorizuojant planus;

111.2. pastatų kontūrų ar pastatų centrų taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje;

111.3. inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

112. Kadastro tvarkytojas, pažymėdamas nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje, įrašo kiekvieno nekilnojamojo daikto identifikavimo kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

113. Prieš pažymėdamas kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas, kadastro tvarkytojas patikrina, ar nėra trukdančių pažymėti nekilnojamojo daikto ribas aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

114. Apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

115. Kadastro žemėlapyje pažymimos administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių ar blokų ribos pagal:

115.1. posūkio taškų ir riboženklių koordinates, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus:

115.1.1. valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;

115.1.2. vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema;

115.1.3. sąlyginėje koordinačių sistemoje;

115.2. posūkio taškų koordinates, nustatytas analitiškai:

115.2.1. vektorizuojant ar digituojant (skaitmeninant) detaliuosius planus M 1:500, 1:1000;

115.2.2. vektorizuojant ortofotografinius žemėlapius;

115.2.3. digituojant (skaitmeninant) ortofotografinius žemėlapius;

115.2.4. digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus).

116. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2, 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus.

117. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą.

118. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 ir 115.1.2 punktus.

119. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 punktus.

120. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 ir 115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1 punktus.

121. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3, 115.2.1 ir 115.2.2 punktus.

122. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, yra mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1–115.2.3 punktus.

123. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, išmatuotos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribomis, taip pat išmatuotomis valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastro žemėlapyje žymimos ribos, kai jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, kitose teritorijose – iki 0,3 metro. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje sujungiamos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu nesutapimai didesni, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, o netikslumai taisomi šių Nuostatų 125–128 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

124. Jeigu žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, nustatytos neatliekant kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje nesutampa su administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų ribomis ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

125. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Kadastro tvarkytojas tais atvejais, kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir pateikia ją žemėtvarkos skyriui, o šis per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, surašomas žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktas, kurio formą nustato Nacionalinė žemės tarnyba, ir jo pagrindu pagal šių Nuostatų reikalavimus parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs juridinis asmuo (licencijos turėtojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

126. Kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, ir priima sprendimą, kad būtina tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

127. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, pažymėtomis kadastro žemėlapyje, ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų atžvilgiu (kelių, vandens telkinių ir panašiai), tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje. Jeigu ploto paklaida neleistina ar pasikeičia žemės sklypo konfigūracija, kadastro tvarkytojas apie netikslumus per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo jam dienos raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, kuris priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymimos šių Nuostatų nustatyta tvarka.

128. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje yra netikslumų, kadastro tvarkytojas patikslina kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižyto žemės sklypo ribas ir įbraižo suformuoto naujo žemės sklypo ribas šių Nuostatų nustatyta tvarka.

129. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimas kadastro žemėlapyje, kadastro vietovių ir blokų ribų keitimas, kadastro žemėlapio tikslinimas dėl to, kad naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

Žymos padarymas kadastre

130. Kadastro tvarkytojo padalinys žymą kadastre daro gavęs Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 10 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje nustatytų institucijų pranešimus. Šių pranešimų forma, teikimo ir kitos sąlygos nustatomos kadastro tvarkytojo ir pranešimus teikiančių institucijų susitarimuose.

131. Institucija, išdavusi leidimą statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą ar atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

131.1. žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro ir unikalų numerį;

131.2. pagrindinę statinio paskirtį ir pavadinimą;

131.3. statinio parametrus (bendrą plotą, tūrį);

131.4. statybos (sienų) produktus;

131.5. patalpų, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, skaičių;

131.6. leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą ar atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus numerį ir jo išdavimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

132. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

132.1. žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro ir unikalų numerį;

132.2. pagrindinę statinio paskirtį ir pavadinimą;

132.3. statinio parametrus (bendrą plotą, tūrį);

132.4. statybos (sienų) produktus;

132.5. patalpų, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, skaičių;

132.6. statytojo pavadinimą, kodą;

132.7. statybos užbaigimo akto, deklaracijos apie statybos užbaigimą numerį ir datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

133. Institucija, priėmusi sprendimą gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

133.1. gyvenamųjų patalpų unikalų numerį;

133.2. gyvenamųjų patalpų adresą;

133.3. sprendimo dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi numerį ir datą.

134. Institucija, teisės aktų nustatytais atvejais priėmusi sprendimą nekilnojamąjį daiktą paskelbti saugomu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą gamtos ar kultūros vertybę paskelbti kultūros paminklu, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

134.1. nekilnojamojo daikto unikalų numerį;

134.2. nekilnojamojo daikto adresą;

134.3. sprendimo, kuriuo nekilnojamasis daiktas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (išbrauktas iš jo), numerį ir datą;

134.4. Kultūros vertybių registro kodą.

135. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs pranešimą, padaro atitinkamą žymą kadastre. Žymų kadastre darymo tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

136. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš institucijos, priėmusios sprendimą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, nuosavybės teisių atkūrimo bylą, šių Nuostatų nustatyta tvarka įrašo kadastro duomenis į kadastrą.

137. Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojai apie įregistruotą planavimo dokumentą per 15 dienų praneša kadastro tvarkytojui, nurodydami:

137.1. žemės sklypų, kurių plotai arba jų dalys įeina į teritorijų planavimo dokumente suprojektuotų žemės sklypų ribas, kadastro numerius;

137.2. pagal teritorijų planavimo dokumentą žemės sklypams numatomą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą (-us) ir pobūdį (-džius);

137.3. teritorijų planavimo dokumentą patvirtinusią instituciją, sprendimą dėl šio dokumento patvirtinimo ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

138. Kadastro tvarkytojo padalinys pagal gautus pranešimus ir dokumentus kadastro duomenų bazėje įrašo teritorijų planavimo dokumentu patvirtintus duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

V. KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR KADASTRAIS

 

139. Kadastras sudaromas ir funkcionuoja naudojantis šių valstybės registrų, kadastrų, informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių informacija:

139.1. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimu, miško žemės ir medynų vertės nustatymu;

139.2. Žemės gelmių registro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su gelmių ištekliais;

139.3. Kelių duomenų bankų – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su kelių naudojimu;

139.4. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su vandens telkinių naudojimu;

139.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su saugomomis teritorijomis;

139.6. geodezinio pagrindo informacinės sistemos – valstybinio planimetrinio ir GPS pagrindo duomenimis;

139.7. savivaldybių teritorijų planavimo duomenų bankų ir teritorijų planavimo dokumentų registrų – detaliųjų, specialiųjų ir bendrųjų planų duomenimis;

139.8. Kultūros vertybių registro – apie nekilnojamojo turto objektų specialiąsias naudojimo sąlygas ir kitus naudojimo apribojimus, susijusius su nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis, jų teritorijomis ar apsaugos zonomis;

139.9. Lietuvos Respublikos adresų registro – apie nekilnojamojo turto objektų adresus;

139.10. georeferencinių duomenų bazių.

140. Keitimosi kadastro ir kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) duomenimis tvarka nustatoma registrų tvarkytojų sutartyse.

 

VI. KADASTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

141. Kadastro duomenys, išskyrus valstybės paslaptį sudarančius duomenis, yra vieši.

142. Kadastro duomenys teikiami iš centrinio duomenų banko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

143. Duomenys teikiami valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams, kurie turi nustatytąja tvarka patvirtintus registrų (kadastrų, klasifikatorių) nuostatus, reglamentuojančius gaunamų duomenų naudojimą ir sąveiką su kitais registrais.

144. Informacija centrinio duomenų banko duomenų pagrindu teikiama duomenų gavėjams pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

145. Atlyginimą už naudojimąsi kadastro duomenimis nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

146. Suvestinius ir analitinius kadastro duomenis duomenų gavėjų užsakymu rengia kadastro tvarkytojas. Apibendrinti ar susisteminti kadastro duomenys, įvairi statistika ir analizė teikiami pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

147. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki kovo 1 d. Nacionalinei žemės tarnybai pateikia sausio 1 d. duomenis, nurodytus Žemės valstybinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 80-3472; 2004, Nr. 179-6628).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

148. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki vasario 15 d. jai pateikia savivaldybių ir apskričių teritorijose esančių pastatų kadastro suvestinius duomenis pagal sausio 1 d. būklę, grupuodamas juos pagal naudojimo paskirtį, statybos metus, pastatų sienų statybos produktus ir kitus kadastrinių matavimų rodiklius.

149. Kadastro tvarkytojas:

149.1. vadovaudamasis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklėmis, atlieka žemės sklypų masinį vertinimą, rengia žemės verčių žemėlapius;

149.2. vadovaudamasis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049, apibrėžtais verčių nustatymo principais, atlieka statinių masinį vertinimą, tikslina Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynus ir statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvus ir tvirtina vietovės pataisos koeficientus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

 

VII. KADASTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

150. Kadastro duomenys kitų Europos Sąjungos valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

151. Kadastro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais.

152. Kadastro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis nustatytais atvejais.

 

VIII. KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

153. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir Saugos dokumentų turinio gairių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070), reikalavimais, nustato ir užtikrina administracines, technines, organizacines, programines ir kitas priemones kadastro duomenims saugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06)

154. Už kadastro duomenų saugą atsako kadastro tvarkytojas.

155. Kadastro tvarkytojas ir kadastro duomenų gavėjai už duomenų saugos reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. KADASTRO FINANSAVIMAS

 

156. Kadastras tvarkomas:

156.1. lėšomis, gautomis už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į kadastrą ar jų pakeitimą, už naudojimąsi kadastro duomenimis, ir kitomis kadastro tvarkytojo gautomis lėšomis;

156.2. lėšomis, skiriamomis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18)

 

X. Kadastro reorganizavimas ir likvidavimas

 

157. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

 


© 2011 - 2012 m. UAB "Altiplanas". Visos teisės saugomos. Sprendmas UAB "Design Express"